top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY MEDICRISE Z. S.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky vydává společnost MedicRise z. s. se sídlem U Řeky 161/23, Staré Město, 733 01 Karviná, IČO 14176921, spisová značka L 20036 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Organizátor“).

 2. Obchodní podmínky upravují uzavření kupní smlouvy k účasti na kurzech, workshopech, přednáškách a konferencích pořádaných Organizátorem (dále jen „Akce“).

 3. „Účastníkem“ je fyzická či právnická osoba, která uzavřela kupní smlouvu na účast na Akci Organizátora. 

 

II. Kupní smlouva

 1. Umístěním nabídky Akce na webových stránkách vyzývá Organizátor zájemce k podání objednávek za účelem uzavření kupní smlouvy k účasti na Akci.

 2. Zájemce (dále jen „Účastník“) projevuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu k účasti na Akci vyplněním a odesláním formuláře prostřednictvím webových stránek Organizátora.

 3. Organizátor projevuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu potvrzením objednávky Účastníka na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. 

 4. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky Organizátorem Účastníkovi. Od tohoto okamžiku vznikají mezi Účastníkem a Organizátorem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 5. Objednávkou účasti na Akci dává Účastník souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

III. Kupní cena

 1. Cena vstupenky na Akci je uvedena na webových stránkách Organizátora, nebo je Účastníkovi sdělena formou cenové nabídky.

 2. Úhrada kupní ceny probíhá převodem se splatností 14 dnů, nejpozději však před začátkem Akce, podle toho, které datum nastane dříve.

 3. Kupní cenu nelze zaplatit v hotovosti v den konání Akce.

 

IV. Rezervace účasti na Akci

 1. Za účelem objednávky účasti je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace účasti a následně zaplatit příslušnou částku uvedenou na vystavené faktuře, jež je doručena Účastníkovi na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.

 2. Rezervace je vázána na jméno Účastníka uvedené v objednávce. Účastníka lze na žádost změnit. Žádost o změnu Účastníka je možno bezplatně podat nejpozději do 7 dnů před konáním Akce.

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uhrazením kupní ceny vzniká Účastníkovi právo účasti na objednané Akci. 

 2. Účastník musí během Akce respektovat pokyny Organizátora a jeho zástupců.

 3. Organizátor nebo jeho zástupci jsou oprávněni vyloučit z účasti na Akci ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pokyny lektora nebo Organizátora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky v jejich účasti na Akci. V takovém případě nemá Účastník nárok na vrácení či slevu z ceny z účasti na Akci.

 4. Účastník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též všemi dalšími účastníky Akce, kteří se zúčastní Akce na základě jím uzavřené smlouvy o účasti na Akci v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 

VI. Zrušení a změna Akce

 1. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit konání Akce, a to v těchto případech:

  • nejpozději 14 dnů před konáním není Akce obsazena minimálním počtem účastníků;

  • lektor pověřený Organizátorem k výuce nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení Akce a Organizátor není schopen lektora nahradit jiným lektorem;

  • v provedení Akce bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v prostorách konání Akce a podobně).

 2. V případě, že Organizátor zruší konání Akce, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Účastníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl Účastník co nejdříve informován.

 3. V případě zrušení konání Akce je Organizátor povinen nabídnout Účastníkovi účast na Akci v náhradním termínu. V případě, že Účastník účast na konání Akce v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení nabídky, a to způsobem, kterým byla doručena nabídka ze strany Organizátora, má se za to, že účast v náhradním termínu odmítá. V případě, že Účastník účast na konání Akce odmítl, či v případě, že konání Akce v náhradním termínu není možné, zavazuje se Organizátor ve lhůtě 30 pracovních dnů od zrušení Akce vrátit Účastníkovi uhrazenou kupní cenu.

 4. Je-li na Akci plánováno vystoupení více než jednoho lektora či prezentujících, vyhrazuje si Organizátor právo změny lektora či prezentujících a změny či zrušení méně než 50 % obsahu Akce bez předchozího upozornění. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody. Změny Akce dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

 5. Organizátor si vyhrazuje možnost změny konání místa Akce v rámci stejného města. Změny Akce dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

 

VII. Storno podmínky

 1. V případě, že Účastník nemůže absolvovat Akci, zavazuje se tuto informaci neprodleně oznámit Organizátorovi e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu info@medicrise.cz.

 2. Účastník není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí účasti na Akci v souladu s § 1837 písm. j) Občanského zákoníku. V případě ukončení smlouvy o účasti na Akci dohodou je Organizátor povinen Účastníkovi vrátit cenu za účast na Akci do 30 pracovních dnů ode dne ukončení smlouvy, a to převodem na bankovní účet Účastníka. Z této částky je Organizátor oprávněn, není-li dohodou stanoveno jinak, odečíst storno poplatky v této výši:

  • Účastník oznámí zájem ukončit smlouvu o účasti na Akci 21 a více pracovních dnů před konáním Akce – 0 % z uhrazené ceny; 

  • Účastník oznámí zájem ukončit smlouvu o účasti na Akci v rozmezí 20 až 16 pracovních dnů před konáním Akce – 25 % z uhrazené ceny; 

  • Účastník oznámí zájem ukončit smlouvu o účasti na Akci v rozmezí 15 až 11 pracovních dnů před konáním Akce – 50 % z uhrazené ceny;

  • Účastník oznámí zájem ukončit smlouvu o účasti na Akci v rozmezí 10 až 5 pracovních dnů před konáním Akce – 75 % z uhrazené ceny; 

  • Účastník oznámí zájem ukončit smlouvu o účasti na Akci 4 a méně pracovních dnů před konáním Akce – 100 % z uhrazené ceny.  

 3. V případě, že se účastník na Akci nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz, ani na výměnu neabsolvované Akce za jinou.

 4. Není-li kupní cena uhrazena nejpozději v den konání Akce před začátkem Akce, nevzniká Účastníkovi nárok na účast na Akci.

 

VIII. Reklamace Akce

 1. Pro případ, že Akce neproběhla dle smlouvy o poskytnutí Akce a těchto obchodních podmínek, je Účastník oprávněn vady Akce reklamovat.

 2. Pokud Organizátor reklamaci Účastníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Organizátor oprávněn zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí Akce či vrácením ceny za poskytnutí Akce či bezplatným umožněním účasti na jiné Akci.

 3. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 4. Účastník může reklamaci uplatnit elektronickou poštou na e-mail Organizátora info@medicrise.cz.

 

IX. Ochrana autorských práv

 1. Obsah Akce je autorským dílem Organizátora nebo jednotlivých lektorů. Není-li řečeno jinak, ti neposkytují Účastníkovi právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace.
 2. Na Akci je výslovně zakázáno pořizovat audio či audiovizuální záznam.

 

X. Ustanovení pro spotřebitele

 1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu s Organizátorem výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nikoliv pro potřeby firemní).

 2. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, udělujete výslovný souhlas s tím, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně berete na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

 3. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodejcem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodejce poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XI. Zpracování osobních údajů

 1. Informace o zpracování osobních údajů pro účast na Akci tvoří samostatný dokument. Tento dokument je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

 2. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2022.

 3. Tyto Obchodní podmínky a vztah mezi Organizátorem a Účastníkem se řídí právním řádem České republiky.

bottom of page