top of page

Kurzy a workshopy

Prostřednictvím interaktivních vzdělávacích kurzů přinášíme ověřené informace, osvědčené metody a praktické zkušenosti zaměřené na rozvoj dovedností využitelných v každodenní medicínské praxi. 

 

Pozornost věnujeme především tématům komunikace, aktivního naslouchání, týmové spolupráce, empatie, emoční inteligence či stress managementu.

Lesson-pana.png

Nabídka kurzů

“Vůbec jste mi nepomohl/a!” aneb Komunikace s nespokojeným pacientem

V rámci poskytování zdravotní péče se zdravotníci často setkávají s nespokojenými pacienty, kteří mohou vyjadřovat frustraci, obavy nebo nedorozumění ohledně poskytované péče. Efektivní komunikace s těmito pacienty je klíčovým prvkem v zachování důvěry, respektu a kvality poskytované péče. Vzdělávací kurz Komunikace s nespokojeným pacientem se zaměřuje na použití komunikačního protokolu BLAST (Begin by listening - Learn the problem - Acknowledge the issue/Apologize - Solve the problem - Thank the patient) jako strukturovaného nástroje pro zvládání interakcí s nespokojenými pacienty.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s konkrétními kroky komunikačního protokolu BLAST, které jim pomohou lépe porozumět potřebám nespokojeného pacienta, aktivně naslouchat jeho obavám, a efektivně řešit vzniklé problémy. Účastníci budou mít příležitost procvičit si tyto dovednosti prostřednictvím praktických cvičení a simulací, které odrážejí reálné situace v zdravotnickém prostředí.

Vzdělávací kurz je vhodný pro zdravotnické pracovníky všech úrovní, kteří mají v praxi zkušenost s interakcí s pacienty a chtějí zdokonalit své komunikační dovednosti v náročných situacích.

Vzdělávací kurz je určen všem zdravotnickým profesím.

Co účastí na vzdělávacím kurzu získáte?

 • Seznámíte se s konkrétními kroky komunikačního protokolu BLAST a jeho využitím při komunikaci s nespokojenými pacienty.

 • Naučíte se aktivnímu naslouchání, identifikaci problémů a jejich efektivnímu řešení.

 • Získáte praktické nástroje na vytváření pozitivních interakcí s nespokojenými pacienty a obnovu důvěry v poskytovanou péči.

 • Budete mít příležitost sdílet své zkušenosti a strategie s ostatními účastníky v rámci interaktivních diskuzí a skupinových cvičení.

“Nechte mě být, slyšíte?!” aneb Komunikace s neklidným pacientem

Během poskytování zdravotní péče se nezřídka setkáváme s pacienty, kteří jsou rozčílení, neklidní či verbálně agresivní. Tyto situace kladou vysoké nároky na zdravotnický personál a jejich schopnost zvládat mnohdy vypjaté a vyhrocené situace. Pro zvládnutí těchto situací potřebují mít zdravotníci dovednost pacienta vhodnými slovy uklidnit, navázat s ním vzájemný kontakt a vytvořit prostor pro další spolupráci.

 

Cílem vzdělávacího kurzu Komunikace s neklidným pacientem je seznámit účastníky s komunikačními technikami pro zklidnění rozčíleného či neklidného pacienta. Účastníci si osvojí základy verbální deeskalace a během simulovaných situací si vyzkouší její praktický nácvik a aplikaci. Během kurzu se dále seznámí s nejčastějšími situacemi, při nichž dochází k eskalaci napětí a rozvoji akutního neklidu, a porozumí, jakým způsobem lze takovým situacím aktivně předcházet.

 

Vzdělávací kurz je určen všem zdravotnickým profesím. 

 

Co účastí na vzdělávacím kurzu získáte?

 • Naučíte se rozpoznávat potenciálně konfliktní situace a jakým způsobem jim lze aktivně předcházet.

 • Osvojíte si jednoduché techniky pro verbální zklidnění pacienta, které lze využít v široké škále situací z každodenní medicínské praxe.

 • Získáte možnost si nově nabyté techniky vyzkoušet v bezpečném prostředí a prostřednictvím simulovaných situacích je ihned prakticky aplikujete.

 • Seznámíte se s podobně naladěnými zdravotníky, budete mít příležitost sdílet své zkušenosti a prostřednictvím vedených diskuzí se vzájemně obohatit a inspirovat.

“Mám z toho obavy…” aneb Základy empatické komunikace

Pacienti, kteří přicházejí do našich ambulancí a nemocnic, mnohdy neočekávají pouze odborné zhodnocení svého zdravotního stavu, ale též pochopení, laskavost a soucit. Tato očekávání kladnou na nás, zdravotníky, a na naši úroveň komunikačních dovednosti vysoké nároky. Ačkoli si přejeme pacientům nabízet lidský a empatický přístup, mnohdy postrádáme dovednosti, kterými bychom svůj pozitivní záměr vyjádřili.

 

Cílem vzdělávacího kurzu Základy empatické komunikace je seznámit účastníky s jednoduchými technikami pro vyjadřování empatie a porozumění. Zdravotníci se seznámí s komunikačním protokolem PEARLS (partnership - empathy - acknowledgement - respect - legitimation - support), budou mít možnost rozvíjet svou dovednost aktivního naslouchání a osvojí si konkrétní komunikační nástroje pro empatické reagování a budování partnerského vztahu během pohovorů s pacienty. Mnohé techniky, které si účastníci osvojí, lze aplikovat též v široké škále každodenních situací mimo profesní prostředí.

 

Vzdělávací kurz je určen všem zdravotnickým profesím. 

 

Co účastí na vzdělávacím kurzu získáte?

 • Osvojíte si jednoduché techniky pro empatickou komunikaci využitelné v každodenní medicínské praxi.

 • Získáte možnost si nově nabyté techniky vyzkoušet v bezpečném prostředí a prostřednictvím simulovaných situacích je ihned prakticky aplikujete.

 • Seznámíte se s podobně naladěnými zdravotníky, budete mít příležitost sdílet své zkušenosti a prostřednictvím vedených diskuzí se vzájemně obohatit a inspirovat.

“To přeci nemůže být pravda!” aneb Jak na sdělování závažných zpráv

Během klinické praxe se zdravotníci často ocitají v situacích, kdy musí sdělovat pacientům závažné informace týkající se jejich zdravotního stavu. Tato komunikační dovednost je nesmírně důležitá, neboť způsob, jakým jsou tyto zprávy předávány, může výrazně ovlivnit pacientovu reakci, emocionální pohodu a schopnost vyrovnat se s danou situací.

Cílem vzdělávacího kurzu na téma Sdělování závažných zpráv je seznámit účastníky s komunikačním protokolem SPIKES, což je strukturovaný přístup k sdělování citlivých informací. Účastníci se naučí provést pacienta sdělením pomocí jednotlivých kroků protokolu SPIKES (Setting - Perception - Invitation - Knowledge - Emotions - Strategy), přičemž zdůrazníme důležitost empatie, respektu a jasné komunikace.

Workshop je zaměřen na zdravotnické profesionály včetně lékařů, sester a dalších odborníků, kteří jsou v praxi konfrontováni se situacemi, kdy je nezbytné sdělit pacientům zprávy s potenciálně závažnými důsledky.

Co účastí na workshopu získáte?

 • Naučíte se efektivně a empaticky sdělovat závažné informace pomocí komunikačního protokolu SPIKES.

 • Získáte praktické nástroje na zvládání reakcí pacientů a poskytování podpory v náročných chvílích.

 • Budete mít příležitost procvičit si nové dovednosti prostřednictvím simulací a interaktivních cvičení.

 • Seznámíte se s kolegy z odvětví, sdílejícími podobné výzvy, a vytvoříte si prostor pro vzájemnou podporu a výměnu zkušeností.

“Mé obtíže trvají už pár dní…” aneb Umění rozhovoru zaměřeného na pacienta

Vzdělávací kurz Umění rozhovoru zaměřeného na pacienta přináší hlubší pochopení důležitosti komunikace v oblasti zdravotní péče. Tento kurz se zakládá na moderním, evidence-based pojetí, které zdůrazňuje důležitost individuálního přístupu k pacientům a rozvíjí dovednosti zdravotnických profesionálů v oblasti rozhovoru zaměřeného na pacienta.

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům dovednosti pro efektivní a respektující komunikaci s pacienty. Účastníci se seznámí s principy “patient-centricity” a naučí se aplikovat tyto koncepty do praxe prostřednictvím rozmanitých technik rozhovoru. Důraz bude kladen na aktivní naslouchání, kladení otázek a budování partnerského vztahu s pacienty.

Vzdělávací kurz je určen pro všechny zdravotnické profesionály, kteří chtějí posílit své schopnosti komunikace a lépe porozumět individuálním potřebám pacientů.

Co účastí na vzdělávacím kurzu získáte?

 • Pochopení základních principů pacient-centricity a jejich implementaci do rozhovoru s pacienty.

 • Dovednosti pro vytváření prostoru pro aktivní participaci pacienta ve své péči.

 • Techniky pro kladení otázek vedoucích k hlubšímu pochopení pacientových potřeb a preferencí.

 • Praktický nácvik komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních cvičení a simulací.

 • Příležitost k diskuzím a sdílení zkušeností s kolegy z oblasti zdravotní péče.

“Co to pro mě znamená?” aneb Porozumění pacientově zkušenosti

V rámci poskytování zdravotní péče je klíčové nejen léčit onemocnění, ale též plně porozumět a respektovat pacientovu celkovou zkušenost s nemocí. Vzdělávací kurz Porozumění pacientově zkušenosti se zaměřuje na efektivní využívání komunikačního protokolu FIFE (Feelings - Ideas - Functioning - Expectations), který pomáhá zdravotnickým profesionálům hlouběji porozumět emocionálním, psychologickým a sociálním aspektům pacientovy zkušenosti.

Cílem kurzu je naučit účastníky, jak vhodně a citlivě aplikovat protokol FIFE v praxi, a tím prohloubit své schopnosti vnímat a reagovat na pacientovy potřeby. Účastníci získají dovednosti v identifikaci emocí, určení důležitých aspektů pro pacienta, pochopení funkce nemoci v jeho životě a správné nastavení očekávání ohledně léčby a výsledků.

Vzdělávací kurz je vhodný pro zdravotnické profesionály ze všech odvětví, kteří chtějí rozvíjet přístup centrovaný na pacienta a poskytovat péči s větším porozuměním a empatií.

Co účastí na vzdělávacím kurzu získáte?

 • Naučíte se využívat komunikační protokol FIFE pro hlubší porozumění pacientově zkušenosti.

 • Získáte dovednosti v identifikaci a respektování emocionálních aspektů spojených s nemocí.

 • Porozumíte osobním cílům pacienta v procesu léčby.

 • Budete schopni efektivně komunikovat s pacienty ohledně očekávání a realistických výsledků léčby.

 • Seznámíte se s konkrétními příklady a simulovanými situacemi, abyste mohli nově nabyté dovednosti okamžitě aplikovat v praxi.

Nenašli jste v naší nabídce Vámi požadované téma? Využijte možnosti vzdělávacích kurzů “na míru” Vašim potřebám!

Kurzy “na míru Vašim potřebám” přináší flexibilní a personalizovanou příležitost k rozvoji specifických komunikačních dovedností zdravotnických týmů. Nabídka personalizovaných vzdělávacích kurzů je speciálně navržena pro uspokojení konkrétních poptávek ze strany vedoucích pracovníků, kteří chtějí posílit komunikační dovednosti svých zaměstnanců v konkrétních oblastech.

V rámci příprav vzdělávacího kurzu vycházíme z aktuálních potřeb a výzev, kterým daný zdravotnický tým čelí. Během vzájemného setkání před započetím příprav kurzu společně definujeme Vámi požadovaná témata, na která se během kurzu zaměříme. Od komunikace s pacienty po týmovou spolupráci nebo řešení náročných situací, kurz bude plně přizpůsoben potřebám konkrétního týmu. Na základě Vaši potřeb vytvoříme anotaci vzdělávacího kurzu, po jejímž odsouhlasení z Vaší strany, přistoupíme k tvorbě a realizaci vzdělávacího kurzu.

 

Co objednávkou personalizovaného kurzu získáte?

 • Možnost předem domluvit si konkrétní témata a obsah kurzu podle potřeb Vašeho zdravotnického týmu.

 • Personalizovaný výcvik zaměřený na specifické komunikační výzvy, kterým daný tým čelí.

 • Konkrétní nástroje a techniky pro zlepšení komunikačních dovedností lékařů, sester a dalších odborníků.

 • Flexibilitu v časovém harmonogramu a formě školení podle potřeb týmu.

 • Aktivní podporu a konzultace od zkušených lektorů s odborností v oblasti zdravotnické komunikace.

bottom of page