top of page

Výcvik komunikačních dovedností

Září 2023 - březen 2024

Praha

Mgr. Michal Dubec, Ph.D.

Akreditováno ČLK (40 kreditů)

6 900 Kč

Lesson-pana.png

Anotace kurzu

"Cestou vlastního rozvoje" - vzdělávací výcvik pro lékaře a osoby pracující ve zdravotnictví 

Obsah výcviku je tvořen těmito (níže podrobně popsanými) moduly:

 1. Vedení pacientů k odpovědnosti za své zdraví a k samostatnosti;

 2. Vědomá práce s vlastními emocemi v konkrétních situacích;

 3. Zvládání kritik, konfliktů a výmluv; 

 4. Práce se skupinovou dynamikou pracovních skupin;

 5. Zvládání manipulací včetně automanipulací;

 6. Zaměřením pozornosti k potřebám pacientů a kolegů; 

 7. Smysluplně na svůj rozvoj;

 8. Skupinovou reflexí k sobě a k druhým

 

Jednotlivá setkání výcviku jsou postavená tak, že vždy na začátku setkání proběhne sdílení konkrétních situací z praxe a podle nich zvolíme některý z modulů, který obsahově pokrývá většinu ze sdílených situací. Každý z modulů zahrnuje konkrétní dovednosti, které jsou popsané v jeho anotaci. Během programu si probírané dovednosti budeme aktivně zkoušet. Cílem je, aby se každý mohl v rámci konkrétních dovedností dostat až na úroveň vědomé kompetence, tedy používání dané dovednosti v konkrétních situacích, v podobnosti podstatné.

Následuje popis jednotlivých modulů.

1. Za moje zdraví jste odpovědná vy, paní doktorko (Vedení pacientů k odpovědnosti za své zdraví a k samostatnosti)

Zaměříme se na vedení pacientů k odpovědnosti a samostatnosti v konkrétních situacích. Ukážeme si, jak během komunikace funguje mozek a jak na základě porozumění principů jeho fungování můžeme pacienty vést k odpovědnosti za jejich učení a chování. Konkrétně se budeme rozvíjet v oblastech těchto dovedností: používání objektivního jazyka, vědomá práce se vztahovou rovinou vlastní komunikace, kontrolované odžívání emocí během komunikace, vědomá práce s vedením a řízením lidí.

2. Zase mě vytočili (Vědomá práce s vlastními emocemi v konkrétních situacích) 

Seznámíme se s tím, jak fungují emoce v našem těle. Naučíme se rozpoznávat a pojemnovávat, jaké emoce prožíváme. Zaměříme se na to, jak emoce v konkrétních situacích odžíváme a jaký to má dopad na nás a na chování kolegů a pacientů, se kterými komunukujeme. Vyzkoušíme si kontrolovaně odžívat emoce v konkrétních situacích z praxe. Naučíme se několik způsobů zklidnění vlastních emocí a vyzkoušíme si používat 3 typy přehodnocení. Konkrétně se budeme rozvíjet v oblastech těchto dovedností: rozpoznávání prožívání emocí ve vlastním těle a především v projevech chování, rozpoznávání způsobů odžívání emocí (kontrolované odžití formou zveřejnění, potlačení, náhradní odreagování, nekontrolované odžití) v konkrétních situacích z praxe a jejich dopady na nás a vztahy s lidmi, se kterými komunikujeme, způsoby zklidňování vlastních emocí, kognitivní změna, akceptace emocí druhých, empatie.

3. Vy mi nepomáháte, paní doktorko (Zvládání kritik, konfliktů a výmluv) 

Slýcháte občas od pacientů či kolegů věty, které Vás popichují? „Vůbec jste mi nepomohl/a.“ „Být vámi, více bych se zajímal o duše těch, které léčím.“ „Ten doktor před vámi byl o dost lepší.“ „Toto jste mi neříkal/a, proto to nedělám.“ Seznámíme se s tím, jak na tyto a podobné věty reagovat tak, abychom neprohlubovali konflikt, nedělali věci, které nechceme a zároveň vedli druhé k jejich dílu odpovědnosti za chování a učení. Konkrétně se budeme rozvíjet v oblastech těchto dovedností: zvládání vztahově agresivních kritik, sdělování vztah neohrožujících kritik, reagování na výmluvy vedoucí k přijetí vlastní odpovědnosti, zvládání žádostí o laskavost, vědomé řízení konfliktů.

4. Když něco nemám, navrhuji, co s tím udělám (Práce se skupinovou dynamikou pracovních skupin)

Seznámíme se s tím, jak se vztahy v každé sociální skupině vyvíjejí v čase (jak se mění vztahy mezi lidmi a jejich chování). Budeme sdílet fáze vývoje skupin v čase a to, jak na základě jejich můžeme plánovat a realizovat aktivity směřující k tomu, aby sociální skupina, se kterou pracujeme, efektivně spolupracovala a fungovala v ní kooperativní atmosféra. Ukážeme si konkrétní aktivity pro práci se skupinou v jednotlivých fázích jejího vývoje. Konkrétně se budeme rozvíjet v oblastech těchto dovedností: nastavování pravidel při práci se skupinou (kontrakty, práva a odpovědnosti) a reagování na jejich dodržování/porušování, způsoby získávání okamžité zpětné vazby od skupiny, cílený rozvoj dovedností umožňujících posun skupiny do stádia performing (reagování na chyby, podávání zpětné vazby na chování, vědomé vedení a řízení v konkrétních situacích), provádění cílených intervencí do skupinové dynamiky (praní prádla, vyříkávání, práce se vztahy), motivace, stimulace a odpovědnost toho, kdo skupiny vede a jejích členů, moderování konfliktů ve skupině.

5. Abych byl dobrý lékař, musím pomoci všem (Zvládání manipulací, včetně auto-manipulací a posilování vnitřních jistot

Seznámíme se s tím, jak funguje manipulace v komunikaci (skrytá agrese a skrytá pasivita) a jak na ní účinně reagovat. Procvičíme se v rozpoznávání manipulace v běžných komunikacích, které vedeme. Budeme se věnovat rovněž auto-manipulacím (driverům), díky kterým často děláme věci, které dělat nechceme a nemusíme a následně si to vyčítáme. Konkrétně se budeme rozvíjet v oblastech těchto dovedností: rozpoznávání otevřené, agresivní a pasivní komunikace, reagování na manipulaci způsobem, který neeskaluje konflikt a vede druhé k odpovědnosti za to, co říkají, zvědomování si vlastních návyků včetně automanipulací, vědomá práce s automanipulacemi, vědomé posilování vnitřních jistot.

6. Jsem ráda, že mluvíte o vašich pocitech (Zaměřením pozornosti k potřebám pacientů a kolegů)

Podíváme se na konkrétní případy z praxe z různých perspektiv jejích jednotlivých aktérů. Pronikneme do vztahů mezi tím, co si myslíme, co chceme a co skutečně děláme. Zároveň se podíváme na to, jaké jsou v daných situacích naše potřeby a naše sféra vlivu a jaké potřeby mohou mít pacienti/kolegové. Na tomto základě se seznámíme s modelem psychického vývoje člověka, který definuje dominující úkoly a potřeby vztažené ke konkrétnímu věku. Vyzkoušíme si, jak můžeme podpořit rozvoj určitého člověka konkrétními ujištěními a způsoby chování, které specificky odpovídají příslušnému vývojovému období (potřebám). V konkrétních situacích z praxe se zaměříme na práci s možnými příčinami (nikoli jen s následky). Konkrétně se budeme rozvíjet v oblastech těchto dovedností: vědomé zaměření pozornosti na emoce a myšlenky pacientů/kolegů, definování si vlastní sféry vlivu, vnímání konkrétních potřeb pacientů/kolegů na základě jejich věku a kontextů situací, vědomá práce s návyky pacientů/kolegů pomocí porozumění principu procesu: potřeba-situace-návyk-odměna, sdělování konkrétních ujištění pacientům/kolegům, saturující jejich konkrétní potřeby, konkrétní chování lékaře saturující potřeby pacientů/kolegů vzhledem k jejich věku, způsoby uzavírání věcí s cílem posilování vlastních vnitřních jistot.

7. Smysluplně na svůj rozvoj

Seznámíme se s tím, na jakých principech funguje Whitmorův cyklus rozvoje dovedností u dospělých lidí a na tomto základě zformulujeme jednoduché zásady pro plánování a realizaci kroků svého rozvoje. Na základě aktivit si na sobě uvědomíme rozdíl mezi ovládnutím konkrétní dovednosti v podobě jevové a v podobě podstatné. Popíšeme si v konkrétní oblasti mapu svého učebního pokroku, seznámíme se s hotovými mapami pokroku na konkrétní dovednosti a se zásadami jejich tvorby. Vyzkoušíme si stanovovat smysluplné záměry, odpovídající našim možnostem. Konkrétně se budeme rozvíjet v oblastech těchto dovedností: vědomé zaměřování pozornosti na konkrétní dovednost, rozpoznávání podobnosti jevové a podstatné u vlastních činností spojených s dovednostmi, stanovování si smysluplných záměrů, tvorba mapy vlastního rozvoje, zaměřování se na vlastní posuny versus hledání vlastních chyb a s tím související zvyky.

8. Skupinovou reflexí k sobě a druhým

Projdeme skupinovou reflexí s jasně definovanou strukturou (WANDA). Budeme sdílet různé případy z praxe a trénovat schopnost pojmenovat jejich klíčové aspekty a vytěžit z nich konkrétní principy, jejichž následným používáním můžeme dané situace lépe řešit. Konkrétně se budeme rozvíjet v oblastech těchto dovedností: práce s popisem prožitých zkušeností, vědomé oddělování popisu zkušenosti od generování nápadů, pojmenovávání vztahů mezi prožitými zkušenostmi, vědomé hledání možných příčin a jejich oddělování od následků, práce s vybranými modely reflexe (Wanda, Bálint) a jejich jednotlivými kroky, vedení setkání zaměřených na skupinovou reflexi prožitých zkušeností

O lektorovi

Mgr. Michal Dubec, Ph.D.

Mgr. Michal Dubec je učitel s 21 letou praxí. Učil 9 let na základní škole, poté 12 let na gymnáziu a na vysoké škole (ZČU, Plzeň). V Současné době učí v programu Učitel naživo a vede programy pro děti na ZŠ a studenty na SŠ. Specializuje se na vedení lidí (žáků, studentů a dospělých) k sebeřízení a k odpovědnosti za chování, práci se skupinovou dynamikou školních tříd a pracovních kolektivů, řešení konfliktů a práci s emocemi.

Vytváří programy pro rozvoj lektorů neziskových organizací (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea). Lektorsky spolupracuje s celorepublikovými centry pro vzdělávání učitelů (NIDV, KVIC). Píše skripta a pravidelně přispívá do periodik zabývajících se pedagogikou a andragogikou. V soukromém životě se vášnivě věnuje běhání, vyřezávání ze dřeva a ochutnávání kávy.

Obrázek1.jpg

Datum a místo konání

V rámci kurzu proběhne celkem 7 setkání v následujících termínech:

 • sobota 9. 9. 2023

 • sobota 7. 10. 2023

 • sobota 11. 11. 2023

 • sobota 9. 12. 2023

 • sobota 13. 1. 2024

 • sobota 3. 2. 2024

 • sobota 2. 3. 2024

Setkání budou probíhat vždy v čase 9:00 - 13:30, poslední setkání 2. 3. 2024 v čase 9:00 - 12:00.

Setkání se uskuteční ve workshopové místnosti na adrese Klimentská 1443/50, Praha 1.

Místnost se nachází v blízkosti stanice metra C - Florenc (2 minuty jízdy od Hlavního nádraží), případně v blízkosti tramvajových zastávek Florenc, Bílá Labuť či Těšnov.

Registrace

Registrace na kurz

Kliknutím na tlačítko níže budete přesměrováni na registrační formulář na tento kurz. Vaše účast bude potvrzena ihned po uhrazení účastnického poplatku na základě vystavené faktury.

Účastnický poplatek zahrnuje také drobné občerstvení během kurzu (voda, káva, čaj, ovoce či drobný catering).

Forms-pana.png

Účastnický poplatek 6 900 Kč

Vzdělávací akce je pořádána ve spolupráci s EUC a.s. a Canadian Medical s.r.o.

bottom of page