top of page

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení,

spolek MedicRise z. s., IČO 141 76 921, se sídlem U Řeky 161/23, Staré Město, 733 01 Karviná, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl: L, vložka: 20036 (dále jen „Spolek“), Vás tímto informuje o zpracování osobních údajů nutných k využívání kontaktního formuláře na webových stránkách www.medicrise.cz (dále jen „Kontaktní formulář“).

Za účelem využívání Kontaktního formuláře bude Spolek jako správce Vašich osobních údajů zpracovávat následující osobní údaje: (i) jméno, (ii) příjmení a (iii) e-mailovou adresu.

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Spolku (komunikace s uživatelem, který Spolku zaslal dotaz prostřednictvím Kontaktního formuláře). Spolek bude osobní údaje za výše uvedeným účelem uchovávat po dobu šesti (6) měsíců od poslední zprávy zaslané Spolku. 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Spolkem máte následující práva:

  • právo na informace – právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a o důvodech tohoto zpracování;

  • právo na přístup – právo získat potvrzení, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, právo na přístup k osobním údajům. Rovněž máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;

  • právo na opravu – právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné osobní údaje;

  • právo na výmaz – právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů: a) účel shromažďování nebo zpracování pominul nebo již není relevantní, b) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, nebo c) osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti Spolku;

  • právo na omezení zpracování – právo na omezení zpracování, pokud: a) přesnost nebo zpracování osobních údajů zpochybňujete, a to po dobu ověření přesnosti osobních údajů, b) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

  • právo na přenositelnost údajů – právo získat osobní údaje, které byly poskytnuty Spolku, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat údaje jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné;

  • právo vznést námitku – právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů souvisejících s konkrétní vzniklou situací. Spolek nebude dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů;

  • právo podat stížnost – právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit některé ze svých práv, zašlete příslušnou žádost elektronicky na adresu info@medicrise.cz.

bottom of page