top of page

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí na konference Zdravé zdravotnictví konající se dne 24. 9. 2022

Spolek MedicRise z. s., IČO 141 76 921, se sídlem U Řeky 161/23, Staré Město, 733 01 Karviná, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl: L, vložka: 20036 (dále jen „Spolek“) Vás tímto informuje o zpracování osobních údajů nutných k registraci na akci Konference Zdravé zdravotnictví, konající se dne 24. 9. 2022 (dále jen "Akce").

Za účelem registrace na Akci bude Spolek jako správce Vašich osobních údajů zpracovávat následující osobní údaje: (i) titul před jménem, (ii) jméno, (iii) příjmení, (iv) titul za jménem, (v) e-mailovou adresu, (vi) datum narození, (vii) telefonní číslo, (viii) pracoviště, (ix) profese, (x) příslušnost ČLK, (xi) evidenční číslo ČLK, (xii) příslušnost AKP ČR, (xiii) fakturační údaje (jméno, příjmení a adresa v případě fyzické osoby, nebo název organizace, IČO, DIČ a adresa v případě právnické osoby), (xiv) dieta.

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je v tomto případě uzavření a plnění smlouvy (registrace a účast na Akci), která bude uzavřena mezi vámi a Spolkem. Spolek bude osobní údaje za výše uvedeným účelem uchovávat po dobu šesti (6) měsíců od zahájení Akce. 

 

Dále Vás Spolek informuje o tom, že při Akci budou pořizovány vizuální a audiovizuální záznamy průběhu Akce. Podstatou pořizování výše uvedených vizuálních a audiovizuálních záznamů je zachycení průběhu akce a nikoliv zachycení konkrétních účastníků Akce. Vizuální a audiovizuální záznamy mohou být dále použity k následné propagaci Akce, Spolku a jeho dalších aktivit.

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Spolku. Spolek bude osobní údaje za výše uvedeným účelem uchovávat po dobu jednoho (1) roku od zahájení Akce. 

Souhlas se zasíláním newsletteru

Zaškrtnutím políčka souhlasím udělujete Spolku souhlas: (i) se zpracováním následujících osobních údajů: (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) e-mailová adresa, a to za účelem zasílání newsletteru, (ii) se zasíláním obchodní komunikace v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je v tomto případě souhlas návštěvníka Akce anebo uživatele. Spolek bude osobní údaje za výše uvedeným účelem uchovávat po dobu pěti (5) let od udělení souhlasu.

Společná práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Spolkem máte následující práva:

  • právo na informace – právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a o důvodech tohoto zpracování;

  • právo na přístup – právo získat potvrzení, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, právo na přístup k osobním údajům. Rovněž máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;

  • právo na opravu – právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné osobní údaje;

  • právo na výmaz – právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů: a) účel shromažďování nebo zpracování pominul nebo již není relevantní, b) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, nebo c) osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti Spolku;

  • právo na omezení zpracování – právo na omezení zpracování, pokud: a) přesnost nebo zpracování osobních údajů zpochybňujete, a to po dobu ověření přesnosti osobních údajů, b) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

  • právo na přenositelnost údajů – právo získat osobní údaje, které byly poskytnuty Spolku, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat údaje jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné;

  • právo vznést námitku – právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů souvisejících s konkrétní vzniklou situací. Spolek nebude dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů;

  • právo podat stížnost – právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit některé ze svých práv, zašlete příslušnou žádost elektronicky na adresu info@medicrise.cz.

bottom of page