top of page
Lékařem a pacientem

Čím je pro zdravotníky MedicRise?

Jsme otevřenou vzdělávací organizací, která podporuje zdravotníky v růstu a osvojení si měkkých dovedností. Tvoříme zdravotnictví, v němž poskytovatelé péče empaticky a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě k uzdravení, zažívají pocit radosti a naplnění ze své práce
a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému.

Prostřednictvím vzdělávacích kurzů a interaktivních workshopů přinášíme ověřené informace, osvědčené metody a praktické zkušenosti zaměřené na rozvoj dovedností využitelných v každodenní medicínské praxi. Pozornost věnujeme především tématům komunikace, aktivního naslouchání, týmové spolupráce, empatie, emoční inteligence či stress managementu.

Otevíráme prostor k přemýšlení nad problémy současného zdravotnictví, které se osobně dotýkají každého z nás, umožňujeme sdílení zkušeností a společně hledáme řešení viditelná v praxi.

Podporujeme zdravotníky v sebepoznání, sebereflexi a vědomé práci na sobě samých. Věříme, že poznání vlastní osobnosti, nalezení svých silných stránek a  vědomění prostoru pro růst a seberozvoj, napomáhají
v budování náhledu na realitu, jíž jsme součástí, porozumění mezilidským interakcím, naší roli při jejich vytváření, stejně jako přijetí zodpovědnosti za životy,
které prožíváme. Tyto poznatky aplikujeme na náš profesní život, pracovní vztahy a každodenní situace, jimž v rámci medicínské praxe čelíme.

Jsme si vědomi toho, že práce jako taková je neoddělitelně provázána s mnoha aspekty našich životů. Proto některá zjištění a nabyté dovednosti, získané během neformálního vzdělávání, mohou být přenosné do roviny osobních životů a přispět ke zvýšení celkové kvality našich vztahů, spokojenosti a prožívání.

Kopie Béžový pás_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
profil.png

Jsem přesvědčena, že kvalitní a komplexní zdravotní péče není založena pouze
na teoretických znalostech, které jsme se naučili během studia na lékařské fakultě,
a praktických dovednostech, které získáváme praxí. Pacienti, kteří přicházejí do našich ordinací, očekávají profesionální a zároveň lidský přístup. Chtějí spolupracovat s lékaři,
kteří jsou kompetentní a zároveň laskaví a empatičtí."

MUDr. Barbora Mechúrová
zakladatelka projektu MedicRise

bottom of page