Doktor ruku v ruce pacienta

Čím je pro zdravotníky MedicRise?

Jsme otevřenou vzdělávací organizací, která podporuje zdravotníky v růstu a osvojení si měkkých dovedností. 

 

Tvoříme zdravotnictví, v němž poskytovatelé péče empaticky a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě k uzdravení, zažívají pocit radosti a naplnění ze své práce a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému.

Prostřednictvím vzdělávacích kurzů a interaktivních workshopů přinášíme ověřené informace, osvědčené metody a praktické zkušenosti zaměřené na rozvoj dovedností využitelných v každodenní medicínské praxi. Pozornost věnujeme především tématům komunikace, aktivního naslouchání, týmové spolupráce, empatie, emoční inteligence či stress managementu.

Otevíráme prostor k přemýšlení nad problémy současného zdravotnictví,

které se osobně dotýkají každého z nás, umožňujeme sdílení zkušeností

a společně hledáme řešení viditelná v praxi.

Podporujeme zdravotníky v sebepoznání, sebereflexi a vědomé práci na sobě samých. Věříme, že poznání vlastní osobnosti, nalezení svých silných stránek a zvědomění prostoru pro růst a seberozvoj, napomáhají v budování náhledu na realitu, jíž jsme součástí, porozumění mezilidským interakcím, naší roli při jejich vytváření, stejně jako přijetí zodpovědnosti za životy, které prožíváme. Tyto poznatky aplikujeme na náš profesní život, pracovní vztahy a každodenní situace, jimž v rámci medicínské praxe čelíme.

Jsme si vědomi toho, že práce jako taková je neoddělitelně provázána s mnoha aspekty našich životů. Proto některá zjištění a nabyté dovednosti, získané během neformálního vzdělávání, mohou být přenosné do roviny osobních životů a přispět ke zvýšení celkové kvality našich vztahů, spokojenosti a prožívání.

profil.png

"Jsem přesvědčena, že kvalitní a komplexní zdravotní péče není založena pouze

na teoretických znalostech, které jsme se naučili během studia na lékařské fakultě,

a praktických dovednostech, které získáváme praxí. Pacienti, kteří přicházejí do našich ordinací, očekávají profesionální a zároveň lidský přístup. Chtějí spolupracovat s lékaři, kteří jsou kompetentní a zároveň laskaví a empatičtí."

MUDr. Barbora Mechúrová, zakladatelka projektu MedicRise

Myšlenka projektu MedicRise s sebou nese především lidskost, ohleduplnost, profesionalitu a empatickou péči v oblasti,

která natolik zásadně ochraňuje a znovuobnovuje zdraví každého z nás v případě, že se dostaneme do situace, kdy naše tělo nebo mysl potřebuje pomoci. Navzdory kvalitnímu vzdělání, které čeští zdravotníci na vysokých školách získávají, chybí v praxi

u mnoha lékařů zásadním způsobem tolik důležité komunikační dovednosti s pacientem i lékařským týmem, empatie, pochopení a rovnocenné jednání na podkladě partnerského vztahu, nikoliv nerovného mocensky pojatého postavení ze strany lékaře. Lékaři se v osvojování a rozvoji měkkých dovedností MUSÍ VZDĚLÁVAT, pokud má mít česká zdravotnická péče nějakou úroveň, nikoliv pouze z titulu profese, ale především z titulu zodpovědnosti k lidskosti při práci s lidmi. Projekt MedicRise tuto zásadní myšlenku, kterou české zdravotnictví postrádá, v plné šíři naplňuje a poskytuje způsoby, jakými je možné se rozvíjet

i po dokončení medicínských studií.

PhDr. Michaela Holubová, Ph.D.

Psycholog ve zdravotnictví

Centrum psychiatrie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

podélné fot.jpg

Kontakt

MUDr. Barbora Mechúrová

Zakladatelka projektu

info@medicrise.cz

barbora.mechurova@medicrise.cz